Misja i działania

Nasz misja

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, zorientowanym na rozwój lokalny, którego misją jest świadczenie usług użyteczności publicznej. Stwarzamy przestrzeń do rozwoju zawodowego i społecznego pracowników, będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym, z powodzeniem łącząc cele społeczne i ekonomiczne.

Jesteśmy spółką o statusie spółki non-profit, przedsiębiorstwem technologicznym, które poza świadczeniem usług na rzecz odbiorców, stwarza przestrzeń do rozwoju zawodowego i społecznego pracowników, będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym (osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych). Tworzymy i rozwijamy oprogramowania, pośredniczymy w sprzedaży usług IT, doradzamy w zakresie nowoczesnych technologii oraz świadczymy usługi wsparcia na rzecz odbiorców naszych usług.

Nasze cele i działania

Celem organizacji jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności pożytku publicznego, służących:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działalności na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Nasze działania ukierunkowane są na dostarczanie dedykowanych, spersonalizowanych rozwiązań IT dla klientów, a w szczególności administracji publicznej i podmiotom ekonomii społecznej. Jako przedsiębiorstwo technologiczne, umożliwiamy rozwój zawodowy naszym pracownikom, w szczególności osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub/i zawodowym, oraz wspieramy rozwój społeczny pracowników. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa poszerzamy zakres świadczonych usług i produktów.